COSI FAN TUTTE - Stiftung Oper in Berlin

Prace nad scenografią do sztuki pod tytułem „Cosi fan Tutte” dla Opery w Berlinie

Our work on the scenography for the play entitled „Cosi fun Tutte”

Data realizacji / completion date: 2020

Miejsce / place: Berlin / Niemcy